U147张鑫爱的初体验写真套图63P张鑫尤果网

U147张鑫爱的初体验写真套图63P张鑫尤果网

卫气衰,故身体瘦也;荣气伤,故肌肉甲错也。脉浮滑当是「脉数滑」,浮滑是论中白虎汤证之脉,数滑是论中下脓血之脉。

以饮食不节,寒热不调,清浊相干,阴阳乖隔,而成霍乱。故弱者卫气微,当是「阳气微」;迟者荣中寒,当是「脾中寒」;上下文义始属。

尺脉弱,发热者,是阴不足,阳气下陷入于阴中也。息者,一呼一吸也。

 身体疼痛之下,当有「下利清榖」四字,若无此四字,则当温其里之文,竟无□落矣,未有表病而温里之理也。『内经』云:阳气衰于下则为寒厥,阴气衰于下则为热厥,此厥阳独行,有阳无阴之大概也。

若不结胸,但头汗出,余无汗,剂颈而还,小便不利,身必发黄也。汗家重发汗,必恍惚心乱,小便已,阴疼。

脉见浮微而沉紧,虚寒之诊也。 若单下之,表不解则里虚,表热内陷,因作□也。

Leave a Reply